What is the unit after Terabyte (T)

1 Byte = 8 Bits 1 Kilobyte (KB) = 1024 Bytes 1 Megabyte (MB) = 1024 KB 1 Gigabyte (GB) = 1024 MB 1 Terabyte (TB) = 1024 GB 1 Petabyte (PB) = 1024 TB 1 Exabyte (EB) = 1024 PB 1 Zettabyte (ZB) = 1024 EB 1 Yottabyte (YB) = 1024 ZB